ملحفه یا ملافه ترنج طرح اسلیمی

ملحفه یا ملافه ترنج طرح اسلیمی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح اسلیمی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: ملحفه یا ملافه ترنج طرح اسلیمی

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گل و پروانه

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گل و پروانه
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گل و پروانه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: ملحفه یا ملافه ترنج طرح گل و پروانه

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح پروانه

ملحفه یا ملافه ترنج طرح پروانه
 نام ملحفه یا ملافه
طرح پروانه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: ملحفه یا ملافه ترنج طرح پروانه

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم