پارچه چلوار تک بافت

پارچه چلوار تک بافت
 نام پارچه چلوار
طرح  
عرض ۵.١ متر و ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه چلوار تک بافت

روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم سرمه ای

پارچه روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم سرمه ای
 نام پارچه روفرشی نخ رنگی
طرح  نقشه قدیم سرمه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم سرمه ای

روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم زرشکی

پارچه روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم زرشکی
 نام پارچه روفرشی نخ رنگی
طرح  نقشه قدیم زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم زرشکی

روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم قهوه ای

پارچه روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم قهوه ای
 نام پارچه روفرشی نخ رنگی
طرح  نقشه قدیم قهوه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم قهوه ای

روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم آبی

پارچه روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم آبی
 نام پارچه روفرشی نخ رنگی
طرح  نقشه قدیم آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: روفرشی نخی رنگی نقشه قدیم آبی

روفرشی نخی رنگی نقشه جدید زرشکی

پارچه روفرشی نخی رنگی نقشه جدید زرشکی
 نام پارچه روفرشی نخ رنگی
طرح  نقشه جدید زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: روفرشی نخی رنگی نقشه جدید زرشکی

روفرشی نخی رنگی نقشه جدید قهوه ای

پارچه روفرشی نخی رنگی نقشه جدید قهوه ای
 نام پارچه روفرشی نخ رنگی
طرح  نقشه جدید قهوه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: روفرشی نخی رنگی نقشه جدید قهوه ای

روفرشی نخی رنگی نقشه جدید آبی

پارچه روفرشی نخی رنگی نقشه جدید آبی
 نام پارچه روفرشی نخ رنگی
طرح  نقشه جدید آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: روفرشی نخی رنگی نقشه جدید آبی

روفرشی نخی رنگی نقشه جدید نسکافه ای

پارچه روفرشی نخی رنگی نقشه جدید نسکافه ای
 نام پارچه روفرشی نخ رنگی
طرح  نقشه جدید نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: روفرشی نخی رنگی نقشه جدید نسکافه ای

پارچه برزنت خطی تک بافت

پارچه برزنت خطی
 نام پارچه برزنت خطی
طرح  
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه برزنت خطی تک بافت

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم