برزنت پنبه ای

برزنت پنبه ای
 نام برزنت پنبه ای
طرح راه راه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: برزنت پنبه ای

پارچه روفرشی چاپی بلبل آبی

پارچه روفرشی چاپی بلبل آبی
نام روفرشی چاپی
طرح بلبل آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه روفرشی چاپی بلبل آبی

پارچه روفرشی چاپی بلبل نسکافه ای

پارچه روفرشی چاپی بلبل نسکافه ای
نام روفرشی چاپی
طرح بلبل نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه روفرشی چاپی بلبل نسکافه ای

پارچه روفرشی چاپی بلبل زرشکی

پارچه روفرشی چاپی بلبل زرشکی
نام روفرشی چاپی
طرح بلبل زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه روفرشی چاپی بلبل زرشکی

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی آبی

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی آبی
نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه روفرشی چاپی سلطنتی آبی

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قرمز

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قرمز
نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی قرمز
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قرمز

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قهوه ای

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قهوه ای
نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی قهوه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قهوه ای

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی نسکافه ای

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی نسکافه ای
نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه روفرشی چاپی سلطنتی نسکافه ای

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی زرشکی

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی زرشکی
نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه روفرشی چاپی سلطنتی زرشکی

پارچه آستر پرده

پارچه آستر پرده
 نام پارچه آستر پرده
طرح  
عرض ٣ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ادامه مطلب: پارچه آستر پرده

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم