منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات رویال

منسوجات نوین

منسوجات نوین

منسوجات تک بافت

منسوجات تک بافت

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 5 رنگ

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 5 رنگ
نام بقچه ترمه آستر شده
طرح 5 رنگ
سایز 1 متر در 1 متر
قیمت تماس بگیرید

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 5 رنگ

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 5 رنگ
نام بقچه ترمه آستر شده
طرح 5 رنگ
سایز 1 متر در 1 متر
قیمت تماس بگیرید

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 5 رنگ

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 5 رنگ
نام بقچه ترمه آستر شده
طرح 5 رنگ
سایز 1 متر در 1 متر
قیمت تماس بگیرید

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 5 رنگ

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 5 رنگ
نام بقچه ترمه آستر شده
طرح 5 رنگ
سایز 1 متر در 1 متر
قیمت تماس بگیرید

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 7 رنگ

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 7 رنگ
نام بقچه ترمه آستر شده
طرح 7 رنگ
سایز 1 متر در 1 متر
قیمت تماس بگیرید

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 7 رنگ

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 7 رنگ
نام بقچه ترمه آستر شده
طرح 7 رنگ
سایز 1 متر در 1 متر
قیمت تماس بگیرید

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 8 رنگ

ترمه هلن - بقچه ترمه آستر شده طرح 8 رنگ
نام بقچه ترمه آستر شده
طرح 8 رنگ
سایز 1 متر در 1 متر
قیمت تماس بگیرید

ترمه هلن - ترمه رنگی متنوع

ترمه هلن - ترمه رنگی متنوع
نام ترمه رنگی
طرح متنوع
عرض 150 سانتیمتر
متراژ طاقه 20 متر
قیمت تماس بگیرید

ترمه هلن - ترمه رنگی متنوع

ترمه هلن - ترمه رنگی متنوع
نام ترمه رنگی
طرح متنوع
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 20 متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢٢٢٣٩٣٣

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان،

خیابان عبدالرزاق،

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم