منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات رویال

منسوجات نوین

منسوجات نوین

منسوجات تک بافت

منسوجات تک بافت

آستر پرده ای

آستر پرده ای
نام آستر پرده ای
طرح ساده و تابیده
عرض 3 متر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه پرده ای رنگی

پارچه پرده ای رنگی
نام پارچه پرده ای رنگی
طرح متنوع
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه فلامنت گلدار

پارچه فلامنت گلدار
 نام پارچه فلامنت گلدار
طرح  
عرض ٣ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرح بته جقه

پارچه کودری طرح بته جقه
 نام پارچه کودری
طرح  بته جقه
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرح خورشید

پارچه کودری طرح خورشید
 نام پارچه کودری
طرح خورشید
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرحدار اعلا کد دو

پارچه کودری طرحدار اعلا کد دو
 نام پارچه کودری
طرح  کد دو
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرحدار اعلا کد سه

پارچه کودری طرحدار اعلا کد سه
 نام پارچه کودری
طرح کد سه
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرحدار اعلا کد یک

پارچه کودری طرحدار اعلا کد یک
 نام پارچه کودری
طرح  کد یک
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه متقال اعلا پنبه ، باند رویال

پارچه متقال اعلا پنبه ، باند رویال
 نام پارچه متقال اعلا
طرح 365 گرم
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

پیراهنی تترون

پیراهنی تترون
نام پیراهنی تترون
طرح متنوع
عرض 150 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم ژاکارد طرح بته جقه

جاجیم ژاکارد طرح بته جقه
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح بته جقه
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم ژاکارد طرح بته جقه

جاجیم ژاکارد طرح بته جقه
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح بته جقه
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم ژاکارد طرح خشتی

جاجیم ژاکارد طرح خشتی
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح خشتی
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم ژاکارد طرح دایره ای

جاجیم ژاکارد طرح دایره ای
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح دایره ای
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم ژاکارد طرح گلیم

جاجیم ژاکارد طرح گلیم
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح گلیم
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم ژاکارد طرح گلیم

جاجیم ژاکارد طرح گلیم
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح گلیم
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم ژاکارد طرح گلیم

جاجیم ژاکارد طرح گلیم
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح گلیم
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد

جاجیم سنتی ژاکارد
 نام جاجیم سنتی
طرح ژاکارد
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد ترمه

جاجیم سنتی ژاکارد ترمه
نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح  ترمه
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٢۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد خشتی

جاجیم سنتی ژاکارد خشتی
نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح  خشتی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٢۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد شش ضلعی

جاجیم سنتی ژاکارد شش ضلعی
نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح  شش ضلعی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٢۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح اسلیمی

جاجیم سنتی ژاکارد طرح اسلیمی
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح اسلیمی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح ترکمن یا بخارا

جاجیم سنتی ژاکارد طرح ترکمن یا بخارا
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ترکمن یا بخارا
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح خشتی

جاجیم سنتی ژاکارد طرح خشتی
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح خشتی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح گل

جاجیم سنتی ژاکارد طرح گل
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح گل
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح گل فانتزی

جاجیم سنتی ژاکارد طرح گل فانتزی
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح گل فانتزی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح گلیم

جاجیم سنتی ژاکارد طرح گلیم
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح لوزی

جاجیم سنتی ژاکارد طرح لوزی
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح لوزی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح لوزی و بته جقه

جاجیم سنتی ژاکارد طرح لوزی و بته جقه
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح لوزی و بته جقه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح لوزی و گل

جاجیم سنتی ژاکارد طرح لوزی و گل
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح لوزی و گل
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح مربع و گل

جاجیم سنتی ژاکارد طرح مربع و گل
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح مربع و گل
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد کج راه

جاجیم سنتی ژاکارد کج راه
نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح  کج راه
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٢۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی طرح الماسی

جاجیم سنتی ژاکارد طرح الماسی
 نام جاجیم سنتی
طرح الماسی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٢۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه طرح سبزیجات

دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه طرح شاه توت

دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  شاه توت
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه طرح کندو

دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح گلابی

دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح گلابی
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح لیمو

دستمال آشپزخانه، طرح لیمو
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  لیمو
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه عروسکی تترون

ملحفه عروسکی تترون
 نام ملحفه یا ملافه تترون
طرح عروسکی
عرض ۱۵۰ سانتیمتر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه عروسکی تترون

ملحفه عروسکی تترون
 نام ملحفه یا ملافه تترون
طرح عروسکی
عرض ۱۵۰ سانتیمتر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه عروسکی تترون

ملحفه عروسکی تترون
 نام ملحفه یا ملافه تترون
طرح عروسکی
عرض ۱۵۰ سانتیمتر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢٢٢٣٩٣٣

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم