منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات رویال

منسوجات نوین

منسوجات نوین

منسوجات تک بافت

منسوجات تک بافت

پارچه آستر پرده، باند ترنج

پارچه آستر پرده ترنج
 نام پارچه آستر پرده
طرح  
عرض ٣ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه تنظیف پنبه ای ترنج

پارچه تنظیف پنبه ای ترنج
 نام پارچه تنظیف پنبه ای
طرح پاکتی
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه چادر نمازی سبک

پارچه چادر نمازی سبک
 نام چادر نمازی
طرح  متنوع
عرض  110
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه متقال اعلا ، باند ترنج

پارچه متقال اعلا ترنج
 نام پارچه متقال اعلا
طرح ٣۵۰ گرم
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح آفتابگردان

دستمال آشپزخانه، طرح آفتابگردان
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  آفتابگردان
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح استوایی

دستمال آشپزخانه، طرح استوایی
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  استوایی
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح انجیر

دستمال آشپزخانه، طرح انجیر
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  انجیر
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح پرتقال

دستمال آشپزخانه، طرح پرتقال
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  پرتقال
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح توت فرنگی

دستمال آشپزخانه، طرح توت فرنگی
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  توت فرنگی
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح چهارخانه

دستمال آشپزخانه، طرح چهارخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  چهارخانه
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح رز

دستمال آشپزخانه، طرح رز
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  رز
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح سیب

دستمال آشپزخانه، طرح سیب
 نام دستمال آشپزخانه
طرح سیب
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح کیتی

دستمال آشپزخانه، طرح کیتی
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  کیتی
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح لیمو

دستمال آشپزخانه، طرح لیمو
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  لیمو
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح لیمو ترش

دستمال آشپزخانه، طرح لیمو ترش
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  لیمو ترش
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح موزی

دستمال آشپزخانه، طرح موزی
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  موزی
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح نسکافه

دستمال آشپزخانه، طرح نسکافه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح نسکافه
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع آبی

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع آبی
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران لوزی-مربع آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع زرشکی

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع زرشکی
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران لوزی-مربع زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع سرمه ای

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع سرمه ای
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران لوزی-مربع سرمه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع قهوه ای

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع قهوه ای
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران لوزی-مربع قهوه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع نسکافه ای

روفرشی نخی طرح باران لوزی-مربع نسکافه ای
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران لوزی-مربع نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران مربع آبی

روفرشی نخی طرح باران مربع آبی
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران مربع آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران مربع سرمه ای

روفرشی نخی طرح باران مربع سرمه ای
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران مربع سرمه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران مربع قهوه ای

روفرشی نخی طرح باران مربع قهوه ای
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران مربع قهوه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی طرح باران مربع نسکافه ای

روفرشی نخی طرح باران مربع نسکافه ای
 نام پارچه روفرشی نخی
طرح باران مربع نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی گلدار سرمه ای ترنج

پارچه روفرشی نخی گلدار سرمه ای ترنج
 نام پارچه روفرشی نخی گلدار
طرح گلدار سرمه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی گلدار سرمه ای زرشکی

پارچه روفرشی نخی گلدار سرمه ای زرشکی
 نام پارچه روفرشی نخی گلدار
طرح گلدار زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی گلدار سرمه ای قرمز

پارچه روفرشی نخی گلدار سرمه ای قرمز
 نام پارچه روفرشی نخی گلدار
طرح گلدار قرمز
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی نخی گلدار قهوه ای

پارچه روفرشی نخی گلدار قهوه ای
 نام پارچه روفرشی نخی گلدار
طرح گلدار قهوه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه با طرح ستاره

ملحفه یا ملافه با طرح ستاره
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  ستاره
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج

ملحفه یا ملافه ترنج
 نام ملحفه یا ملافه
طرح متنوع
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح اسلیمی

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح اسلیمی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح اسلیمی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه
 نام ملحفه یا ملافه
طرح بته جقه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه و گل

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه و گل
 نام ملحفه یا ملافه
طرح بته جقه و گل
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح برگ

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح برگ
 نام ملحفه یا ملافه
طرح برگ
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح گل

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح گل
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گل
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج چهارخونه گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج چهارخونه گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهارخونه گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح اسلیمی

ملحفه یا ملافه ترنج طرح اسلیمی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح اسلیمی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح پروانه

ملحفه یا ملافه ترنج طرح پروانه
 نام ملحفه یا ملافه
طرح پروانه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح خال خالی

ملحفه یا ملافه ترنج طرح خال خالی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح خال خالی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح راه راه رنگی ستاره دار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح راه راه رنگی ستاره دار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح راه راه رنگی ستاره دار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گل و پروانه

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گل و پروانه
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گل و پروانه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج طرح متنوع

ملحفه یا ملافه ترنج طرح متنوع
 نام ملحفه یا ملافه
طرح متنوع
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه ترنج گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد پنج بنفش

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد پنج بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد پنج قهوه ای

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد پنج قهوه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد پنچ آبی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد پنچ آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد پنچ زرشکی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد پنچ زرشکی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد چهار آبی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد چهار آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد چهار بنفش

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد چهار بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد چهار زرشکی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد چهار زرشکی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد چهار قهوه ای

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد چهار قهوه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو آبی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو بنفش

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو زرشکی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو زرشکی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو قهوه ای

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو قهوه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد سه بنفش

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد سه بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد سه زرشکی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد سه زرشکی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد سه قهوه ای

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد سه قهوه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد سه یک آبی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد سه یک آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک آبی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک بنفش

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک زرشکی

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک زرشکی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک قهوه ای

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک قهوه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی اردک آبی

ملحفه یا ملافه عروسکی اردک آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  اردک
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی اردک بنفش

ملحفه یا ملافه عروسکی اردک بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  اردک
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی اردک صورتی

ملحفه یا ملافه عروسکی اردک صورتی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  اردک
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی اردک نسکافه ای

ملحفه یا ملافه عروسکی اردک نسکافه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  اردک
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا آبی

ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  بره ناقلا
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا بنفش

ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  بره ناقلا
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا صورتی

ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا صورتی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  بره ناقلا
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا نسکافه ای

ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا نسکافه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  بره ناقلا
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی پوو آبی

ملحفه یا ملافه عروسکی پوو آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  پوو
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی پوو بنفش

ملحفه یا ملافه عروسکی پوو بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  پوو
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی پوو صورتی

ملحفه یا ملافه عروسکی پوو صورتی
نام ملحفه یا ملافه
طرح پوو
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی پوو کرم قهوه ای

ملحفه یا ملافه عروسکی پوو کرم قهوه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  پوو
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی خرسی آبی

ملحفه یا ملافه عروسکی خرسی آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  خرسی
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی خرسی بنفش

ملحفه یا ملافه عروسکی خرسی بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  خرسی
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی خرسی صورتی

ملحفه یا ملافه عروسکی خرسی صورتی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  خرسی
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی خرسی نسکافه ای

ملحفه یا ملافه عروسکی خرسی نسکافه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  خرسی
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی شهر موشها آبی

ملحفه یا ملافه عروسکی شهر موشها آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  شهر موشها
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی شهر موشها بنفش

ملحفه یا ملافه عروسکی شهر موشها بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  شهر موشها
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی شهر موشها صورتی

ملحفه یا ملافه عروسکی شهر موشها صورتی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  شهر موشها
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی شهر موشها نسکافه ای

ملحفه یا ملافه عروسکی شهر موشها نسکافه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  شهر موشها
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی ملوسک آبی

ملحفه یا ملافه عروسکی ملوسک آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  ملوسک
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی ملوسک بنفش

ملحفه یا ملافه عروسکی ملوسک بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  ملوسک
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی ملوسک صورتی

ملحفه یا ملافه عروسکی ملوسک صورتی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  ملوسک
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه یا ملافه عروسکی ملوسک نسکافه ای

ملحفه یا ملافه عروسکی ملوسک نسکافه ای
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  ملوسک
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم